Postęp robót

Odcinek węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem)
oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 80%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 4,25%


Zaawansowanie finansowe

2,13% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Kwota: 7 884 329,61 zł netto

Postęp prac

Wrzesień 2021 - ⇅

Tydzień - 06.09.2021 - 12.09.2021

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

 • Przekazanie raportu tygodniowego nr 39,
 • rada techniczna z przedstawicielami Biura Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego,
 • opracowanie Projektu Architektoniczno - Budowlanego z uwzględnieniem zapisów zmienionej DŚU,
 • inwentaryzacja przyrodnicza,
 • opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją cieków i rowów melioracyjnych,
 • obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne na potrzeby operatów wodnoprawnych,
 • przygotowanie opinii Projektanta do wymagań przedstawionych przez PZD w Białymstoku w zakresie parametrów przebudowanych dróg powiatowych,
 • aktualizacja punktów badawczych.Tydzień - 30.08.2021 - 05.09.2021

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

 • Przekazanie raportu tygodniowego nr 38,
 • przekazanie raportu miesięcznego nr 9 za miesiąc sierpień 2021,
 • spotkanie robocze z Inżynierem Kontraktu,
 • spotkanie z Zarządcami dróg w celu omówienia tematu uzgodnienia parametrów przebudów dróg gminnych i powiatowych – Urząd gminy Juchnowiec Kościelny oraz Powiatowy zarząd Dróg w Białymstoku,
 • opracowanie Projektu Architektoniczno - Budowlanego z uwzględnieniem zapisów zmienionej DŚU,
 • inwentaryzacja przyrodnicza,
 • prace terenowe w związku z inwentaryzacją geodezyjną cieków i rowów melioracyjnych,
 • analiza odcinka trasy DK65 o zmienionym przebiegu pod kątem konieczności uzyskania warunków technicznych przebudowy kolizji,
 • przygotowanie i złożenie wystąpień o dane środowiskowe,
 • obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne na potrzeby operatów wodnoprawnych.
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅