Zakres robót

Odcinek węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem)
oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka


Projekt i budowa obejmuje w szczególności:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji, w tym uzgodnień rozwiązań projektowanych na styku z wykonawcami nowoprojektowanych odcinków S19.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe w zakresie obejmującym:
  • budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) o długości około 7,946 km oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka o długości około 13,6838 km,
  • budowę węzła drogowego Białystok Południe,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową S19 oraz drogą krajową nr 65,
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych,
  • budowy wzdłuż drogi ekspresowej S19 oraz drogi krajowej nr 65 dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Budowę obiektów inżynierskich.
 5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 9. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
 10. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 11. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 12. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 13. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 14. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia inwestycji do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu inwestycji do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 15. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 16. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 17. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Projektowane parametry drogi ekspresowej S19
Przekrój budowany 2 x 2
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
Pas dzielący wraz z opaskami Min. 5 m
Prędkość projektowa 120 km/h
Pas awaryjny 2,5 m
Kategoria ruchu KR 6
Obciążenie nawierzchni 11,5 t/oś

Projektowane parametry drogi krajowej D65
Przekrój budowany 2 x 2 na odcinku od 0+000 do km 1+044;
1 x 2 na odcinku od km 1+044 do km 13+683,80
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m od 0+000 do km 1+044;
1 x 2 x 3,5m od km 1+044 do km 13+683,80
Pas dzielący wraz z opaskami Min. 5 m
Prędkość projektowa 100 km/h
Pas awaryjny brak
Kategoria ruchu KR 5 od km 0+000 do km 6+944
KR 4 od km 6+944 do km 13+683,80
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś